Socio-economisch onderzoek

Socio-economisch onderzoek

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

De vergunning voor handelsvestigingen (voorheen gekend als de socio-economische vergunning), zowel voor kleinhandelsbedrijf als handelsgeheel, is sinds 1 augustus 2018 geïntegreerd in de omgevingsvergunning als “omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten” in uitvoering van het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (meer info: zie onderaan pagina).

Hierdoor wijzigden naast de procedure om een kleinhandelsvergunning aan te vragen ook de beoordelingscriteria om te vergunnen.

​De kleinhandelsvergunning geeft toelating voor :

 • Een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel
 • Een bepaalde netto handelsoppervlakte op een welbepaalde locatie - een onbepaalde duur (vervaltermijn van 5 jaar)

Wat is vergunningsplichtig?

Wanneer een kleinhandelsactiviteit een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m² omvat, is een kleinhandelsvergunning nodig.

Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen, en zowel voor één handelsvestiging als voor een handelsgeheel.

Ook een wijziging van handelsoppervlakte of categorie is vergunningsplichtig.
Een nieuwe aanvraag is noodzakelijk bij volgende wijzigingen:

 • Samenvoeging handelsvestigingen met een netto handelsoppervlakte (na samenvoeging) groter dan 400 m²;
 • Uitbreiding handelsvestiging met meer dan 300m² of meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte;
 • Wijziging in categorie(ën) van kleinhandel (met 10% van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of > 300 m²)

Enkel indien men tijdelijke handelsactiviteiten uitvoert van minder dan 90 of 180 dagen per jaar, is er geen omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig.

Wat kan ABM voor u doen?

ABM heeft een bijzonder ruime ervaring in het samenstellen van aanvraagdossiers voor de omgevingsvergunning voor kleinhandel en dit zowel voor wat betreft individuele handelszaken als handelscomplexen.

ABM staat in voor de volledige dossiersamenstelling én begeleidt de aanvrager tijdens het complete proces.

De omgevingsvergunning kan een integratie zijn van zowel het stedenbouwkundige luik, het luik milieu en het kleinhandelsluik.
ABM kan indien gewenst als coördinator optreden voor de verschillende luiken en u in contact brengen met de juiste partners voor het luik milieu of stedenbouw. Ook andersom werken wij graag samen met voor u vertrouwde partners om de omgevingsvergunning aan te vragen.
 

Quick-scan

De noodzaak tot het beschikken over een “Omgevingsvergunning voor kleinhandel” gaat terug tot de “Wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen”.
In de loop der jaren zijn de formaliteiten en de normering vanaf dewelke een dergelijke vergunning noodzakelijk was meermaals gewijzigd.
Voor een individuele ondernemer is het dan ook niet zo eenvoudig om vast te stellen of een (historische gegroeide) handelszaak al dan niet in regel is met de wetgeving.
Om dit probleem op te lossen, stelt ABM een gratis “quick-scan” voor. Hierbij gaan we op vertrouwelijke wijze na of de onderneming al dan niet over een Omgevingsvergunning voor kleinhandel dient te beschikken.

Contacteer ons snel!

Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid

Het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (d.d. 15/07/2016) formuleert de visie van de Vlaamse Regering op de detailhandel in Vlaanderen.

Vanuit deze visie schuift de regering vier doelstellingen naar voor:

 • Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten.
 • Het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten.
 • Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het versterken van kernwinkelgebieden.
 • Het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit.

Kleinhandelsactiviteiten worden in het decreet verdeeld in vier categorieën omdat elke categorie een verschillende impact heeft op de vier basisdoelstellingen van het Integraal Handelsvestigingsbeleid:

 1. Verkoop van voeding
 2. Verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
 3. Verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
 4. Verkoop van andere producten