Ruimtelijk-economische ondersteuning

Ruimtelijk-economische ondersteuning

Advies aan overheden, studiebureaus en projectontwikkelaars over de toekomstkansen van detailhandel

De detailhandel heeft een belangrijke economische betekenis.
De uitstraling van de detailhandel geeft een bijzondere impuls aan een stad of gemeente. De commerciële positionering in streekperspectief schept kansen maar heeft ook zijn beperktheden. Een tekort leidt tot onverantwoorde koopvlucht, een teveel leidt op termijn tot leegstand.

Het inschatten van de economische ontwikkeling van de detailhandel vormt de basis van een dynamisch beleid.

Detailhandel versus ruimtelijke ordening

Het denkproces en de visie-ontwikkeling rond ruimtelijke ordening heeft geleid tot nieuwe doelstellingen. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen kent zijn vertaling in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Deze ontwikkeling is vaak ingrijpend in het gebruik en de bestemming van de ruimte. De krachtlijnen vertalen zich in een hiërarchisch patroon, met als accenten :

  • De versterking van de kernen

  • De bundeling en verweving van functies

  • De bescherming van de open ruimte.

Het inpassen van de detailhandel in deze visie, in de planning en de plannen is onontbeerlijk.

Schaalvergroting, bereikbaarheid en mobiliteit hebben heel wat handelszaken van de kern doen vervreemden.
Tal van kernen zoeken hierin opnieuw een evenwicht : een evenwicht tussen de kern en de periferie, maar ook een evenwicht tussen hoofd- en deelkernen.
De toenemende leegstand is een bijzonder aspect in dit gegeven. De detailhandel speelt evenwel een heel belangrijke rol in de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van steden en gemeenten.

Wat kunnen wij voor u doen?

Het ontwikkelen van een zogenaamd “Strategisch-commercieel plan” kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor de opmaak van een gemeentelijk detailhandelsbeleid. Het plan geeft inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel in een gemeente. Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie én formuleert het de bijhorende acties om die situatie te bereiken.

Een dergelijk plan kan de basis vormen voor de beoordeling van inplantingsvragen, het biedt een krachtige argumentatie bij deze beoordeling en het vereenvoudigt de besluitvorming.

Ook in het kader van de opmaak en de ontwikkeling van een (nieuw) gemeentelijk ruimtelijk structuurplan moet de detailhandel een wezenlijk onderdeel vormen.

Het strategisch-commercieel plan biedt zo enerzijds een geïntegreerd beleids- en aftoetsingskader en anderzijds ook een handige tool met concrete werkpunten op korte, middellange en lange termijn.

De talrijke fundamentele en toegepaste studies en adviezen hebben ABM een bijzondere expertise opgeleverd in deze materie.

Wat mag u verwachten?

Het strategisch-commercieel plan behandelt net als het advies van ABM de detailhandel in een breed kader.

De impact van de detailhandel drukt zich uit in een economisch luik (de verhouding van vraag en aanbod) en in een ruimtelijk luik (de situering en de concentratie). Op basis van inzage in de koopstromen (de koopvlucht en de koopattractie) en hun evolutie worden specifieke en meetbare doelstellingen vooropgezet.

Een kwantitatieve doorlichting van de bestaande handel levert inzichten in de ruimtelijke ordening. ABM organiseert inspraakmomenten voor alle belanghebbenden, uiteraard ook de handelaars zelf.

Tot slot wordt, op basis van de ontwikkelingsmogelijkheden (ook wel ontwikkelingslimiet genoemd), een planning opgesteld rond de volledige ruimtelijke inpassing van de detailhandel.

ABM adviseert naar toekomstgerichte invulling, naar te stimuleren branches en naar terreinreserveringen in functie van de diverse handelsbestemmingen. De nodige aanbevelingen tot het (nog) beter functioneren van de detailhandel ronden het geheel af.

Het onderzoek kan uiteraard perfect ingepast worden in de gemeentelijke beleidsplannen m.b.t. detailhandel.

Voor projectontwikkelaars kan ABM de plannen toetsen aan de economische en ruimtelijke haalbaarheid. Daartoe wordt een objectieve analyse doorgevoerd die nuttig is én voor de toekomstige uitbaters én voor de evaluatie door de hogere overheid.