Socio-economisch onderzoek

Socio-economisch onderzoek

Het gedrag en de noden van de consument veranderen constant. Als handelaar moet je hierop elke dag inspelen. Je dient je dan ook aan te passen aan de diverse groepen consumenten.
Deze bestaan in toenemende mate uit alleenstaanden, éénpersoonsgezinnen, senioren en allochtonen. Al deze klanten hebben specifieke behoeften, ook op het gebied van winkelinfrastructuur, ligging en aanbod.

Als handelaar word je dus letterlijk verplicht te zorgen voor diversificatie, specialisatie, steeds bredere en diepere assortimenten, seizoensaanpassingen, nieuwe producten, …
Niet zelden dringt een vernieuwing, uitbreiding of herlocalisatie zich op.
Ook als eigenaar of projectontwikkelaar van één of meerdere gebouwen kan het inrichten of uitbreiden van handelsruimtes overwogen worden.

Maar kan dit zomaar?

De socio-economische vergunning

(Wet op de handelsvestigingen van 13 augustus 2004)

Een handelaar of eigenaar van een handelsgebouw of –complex, waarbij de netto handelsoppervlakte (toegankelijk voor het publiek, zowel overdekt als in ‘open lucht’) groter is dan 400 m² moet volgens de Wet op de Handelsvestigingen beschikken over een socio-economische vergunning.
Om die te verkrijgen moet de handelaar / eigenaar bewijzen dat zijn nieuw of vernieuwd verkooppunt over een geschikte locatie beschikt qua multimodale bereikbaarheid, past in de onmiddellijke omgeving en tevens planologisch te verantwoorden is. Anderzijds dienen de uitbaters aan te tonen dat de vigerende wetgeving inzake consumentenbescherming, de sociale wetgeving en de arbeidswetgeving zal worden nageleefd.

Sinds 1 juli 2014 is de Vlaamse overheid officieel bevoegd voor het vergunningsbeleid voor handelsvestigingen en het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie.

Wie moet een socio-economische vergunning aanvragen?

Kleinhandelsbedrijven dienen een socio-economische vergunning aan te vragen in geval van een nieuwbouw, uitbreiding, bestemmingswijziging of verhuizing en voor zover de netto handelsoppervlakte groter is dan 400 m².

De ervaring leert ons dat reeds bestaande handelszaken zich vaak ook nog in orde moeten stellen met deze regelgeving.

Wat is de inhoud van een socio-economische aanvraag?

De sociaal-economische aanvraag omvat het invullen van een gestandardiseerde vragenlijst.
Voor een winkel is dit een enkelvoudige aanvraag gekend onder “SE-1 formulier”, voor een winkelcomplex is dit een meervoudige aanvraag gekend onder “SE-2 formulier”.

Daarnaast omvat het aanvraagdossier een socio-economische rechtvaardiging, waarvan de inhoud de elementen dient te omvatten zoals omschreven in de 4 criteria uit het K.B. van 23/02/2005, gewijzigd bij K.B. van 13/01/2010.

Deze criteria zijn:

 • De ruimtelijke ligging van de handelsvestiging:

  • De inpassing van de handelsvestiging in de plaatselijke ontwikkelingsprojecten of binnen het kader van het stedenpatroon.

  • De bereikbaarheid van de handelsvestiging via het openbaar vervoer en via individuele transportmiddelen.

 • De bescherming van de consument:

  • De naleving van de vigerende wetgeving inzake consumentenbescherming.

 • De bescherming van het stedelijk milieu:

  • Het effect van de inplanting inzake duurzame mobiliteit, meer bepaald het gebruik van de ruimte en de verkeersveiligheid.

  • Het effect van de inplanting van de handelsvestiging op de stadskern in het kader van de planologische vereisten.

 • Het respect voor de sociale wetgeving en het arbeidsrecht:

  • De naleving van de sociale wetgeving.

  • De naleving van de arbeidswetgeving.

Wat kan ABM voor u doen?

ABM heeft een bijzonder ruime ervaring in het samenstellen van sociaal-economische aanvraagdossiers en dit zowel voor wat betreft individuele handelszaken als handelscomplexen.

ABM staat in voor de volledige dossiersamenstelling én begeleidt de aanvrager tijdens het complete proces.
 

Quick-scan

De noodzaak tot het beschikken over een “sociaal-economische vergunning” gaat terug tot de “Wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen”.
In de loop der jaren zijn de formaliteiten en de normering vanaf dewelke een dergelijke vergunning noodzakelijk was meermaals gewijzigd.
Voor een individuele ondernemer is het dan ook niet zo eenvoudig om vast te stellen of een (historische gegroeide) handelszaak al dan niet in regel is met de wetgeving.
Om dit probleem op te lossen, stelt ABM een “quick-scan” voor. Hierbij gaan we op vertrouwelijke wijze na of de onderneming al dan niet over een socio-economische vergunning dient te beschikken.

Contacteer ons snel!