Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

RUIMTE & OMGEVING

Wij helpen jou graag met het opstellen van een aanvraagdossier voor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten, zowel voor nieuwe handelszaken als voor regularisaties van bestaande handelszaken. 

ABM heeft een bijzonder ruime ervaring in het samenstellen van aanvraagdossiers voor de omgevingsvergunning  voor kleinhandel en dit zowel voor wat betreft individuele handelszaken als handelscomplexen.

 

 

ABM staat in voor de volledige dossiersamenstelling én begeleidt de aanvrager tijdens het complete proces. De omgevingsvergunning kan een integratie zijn van zowel het stedenbouwkundige luik, het luik milieu en het kleinhandelsluik.

 

 

ABM kan als coördinator optreden voor de verschillende luiken en u in contact brengen met de juiste partners voor het luik milieu of stedenbouw. Ook andersom werken wij graag samen met voor u vertrouwde partners om de omgevingsvergunning aan te vragen.

Wanneer is een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten noodzakelijk? 

Wanneer een kleinhandelsactiviteit een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m² omvat, is een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen, en zowel voor één handelsvestiging als voor een handelsgeheel. Ook een wijziging van handelsoppervlakte of categorie is vergunningsplichtig.

 • samenvoeging handelsvestigingen met een netto handelsoppervlakte (na samenvoeging) groter dan 400 m²;
 • uitbreiding handelsvestiging met meer dan 300m² of meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte;
 • wijziging in categorie(ën) van kleinhandel (met 10% van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of > 300 m²)

Opgelet, enkel indien men tijdelijke handelsactiviteiten uitvoert van minder dan 90 dagen per jaar (kleinhandelsactiviteiten die niet verenigbaar zijn met geldende stedenbouwkundige voorschriften) of 180 (indien wel verenigbaar), is er geen omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig.


Het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid

Het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (d.d. 15/07/2016) formuleert de visie van de Vlaamse Regering op de detailhandel in Vlaanderen. Vanuit deze visie schuift de regering vier doelstellingen naar voor:


 • Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten.
 • Het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten.
 • Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het versterken van kernwinkelgebieden.
 • Het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit.

Kleinhandelsactiviteiten worden in het decreet (art. 3 van het decreet betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid) verdeeld in vier categorieën omdat elke categorie een verschillende impact heeft op de vier basisdoelstellingen van het Integraal Handelsvestigingsbeleid:


 1. Verkoop van voeding
 2. Verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
 3. Verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
 4. Verkoop van andere producten

1. Een gratis quick scan door ABM

De noodzaak tot het beschikken over een “Omgevingsvergunning voor kleinhandel” gaat terug tot de “Wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen” (vroeger gekend als de socio-economische vergunning). 

 

In de loop der jaren zijn de formaliteiten en de normering vanaf dewelke een dergelijke vergunning noodzakelijk was meermaals gewijzigd. Voor een individuele ondernemer is het dan ook niet zo eenvoudig om vast te stellen of een (historisch gegroeide) handelszaak al dan niet in regel is met de wetgeving. 

 

Om dit probleem op te lossen, stelt ABM na een eerste verkennend gesprek eenquick-scan” voor. Hierbij gaan we op vertrouwelijke wijze na of de onderneming al dan niet over een Omgevingsvergunning (voor kleinhandel) dient te beschikken op basis van deskresearch en eventueel eerder afgeleverde vergunningen op de projectlocatie. 

2. Begeleiding bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning

ABM staat in voor de opmaak van een volledig aanvraagdossier voor het luik kleinhandelsactiviteiten.

Dit betreft:

1/ het verzamelen van de informatie gevraagd in Addendum W1 Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

 

2/ het samenstellen van de toelichtingsnota omvattende:

 • een korte historiek van het project;
 • de beschrijving van het project (ligging, afmetingen, type winkel, indeling volgens categorieën van het Integraal Handelsvestigingsbeleid, inrichtingsplan + inplantingsplan met opgave bruto- en netto-verkoopoppervlakte,…);
 • de omschrijving van het commerciële verzorgingsgebied;
 • de analyse van het verzorgingsgebied naar omvang, evolutie en structuur van de bevolking, het niveau en de evolutie van het inkomen;
 • de berekening van de gezinsbesteding en marktpotentie;
 • openingstijden van de winkel
 • aftoetsing aan de criteria van het decreet IHB
 • het opmaken van Addendum E1ter (= mobiliteitstoets + mobiliteitsplan)
 • het opladen van alle documenten in het omgevingsloket
 • het begeleiden van de opdrachtgever bij het indienen van het dossier en opvolging doorheen de procedure van de behandeling van het dossier.

Get in touch!

Heb je een concrete vraag?

Meer weten over ons projecten? 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op!